Hala budovy Böhmische Escompte Bank und Creditanstalt
Hala budovy Böhmische Escompte Bank und Creditanstalt

Počátky snah o reorganizaci peněžnictví a centralizaci dohledu sice sahají již do doby počátku 30. let. Tehdy v souvislosti s kulminující Velkou hospodářskou krizí, zostřenou konkurencí a hrozící finanční krizí byl vytvořen Poradní sbor pro věci peněžnictví. Zároveň zákon č. 54/1932 Sb. z. a n. vybavil ministerstvo financí rozsáhlými kompetencemi pro omezení konkurenčního prostředí v peněžnictví, jimiž byl modifikován stávající uvolněný koncesní systém. Významnou změnou bylo i zavedení povinnosti peněžních ústavů zasílat své výkazy Národní bance Československé, která tak získala přehled o stavu domácího peněžního trhu.

Ke skutečnému přelomu v pojetí regulace finančního trhu však došlo v době tzv. II. Československé republiky a později okupace českých zemí nacistickým Německem. Vládním nařízením z 2. března 1939 č. 61/1939 Sb. z. a n. byla nejprve veškerá kompetence s výjimkou zemských peněžních ústavů a Národní banky Česko-Slovenské svěřena ministerstvu financí a později dalším vládním nařízením č. 113/1941 Sb. z. a n. bylo totéž ministerstvo nadáno i pravomocí nad veřejnými peněžními ústavy. Mimo jeho působnost nakonec zůstala pouze Národní banka pro Čechy a Moravu a Poštovní spořitelna. Dále došlo i k podstatnému rozšíření pravomocí ministra financí v oblasti povolování a likvidace peněžních institucí.

Na základě vládního nařízení č. 114/1941 Sb. z. a n. byla dle říšského vzoru a na základě vůdcovského principu povinně reorganizována struktura peněžnictví, jejímž výsledkem byl Ústřední svaz peněžnictví pro Čechy a Moravu. Pro pojišťovnictví pak byl vytvořen Ústřední svaz soukromého pojištění v Čechách a na Moravě (vlád. nařízení č. 185/1941 Sb. z. a n.).

Změny v oblasti regulace finančních institucí byly motivovány snahou nacistické správy o převzetí kontroly nad tokem kapitálu a o jeho usměrnění ve prospěch německého válečného úsilí. Proto došlo v roce 1942 k reorganizaci vládních úřadů Protektorátu, kdy veškerou kompetenci nad finančním systémem (nově včetně pojišťovnictví) získalo nové ministerstvo hospodářství a práce. Do jeho čela byl postaven říšský Němec Dr. Walter Bertsch. Zejména poté následovala tvrdá germanizace čs. peněžnictví.