Podle dikce zákona o ČNB, vede centrální banka evidenci (registr) tzv. krátkodobých dluhopisů, což jsou cenné papíry se splatností do jednoho roku. Mezi takové patří zejména státní pokladniční poukázky či dluhopisy vydávané centrální bankou, které slouží ke stahování volné likvidity z trhu.

Původní systém, kterým byl registr veden a kterým byly podporovány obchody s uvedených typem cenných papírů byl systém s akronymem TKD (Trh krátkodobých soupisů). Jeho první verze byla spuštěna již v roce 1991. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že se nejednalo, a ani v současnosti v případě dnes provozovaného SKD (Systém krátkodobých dluhopisů), se nejedná o systém obchodní. Příslušné obchody jsou účastníky systému dohodnuty bilaterálně, mimo systém. Účastníci po uzavření obchodu do systému obchod nahlásí. Systém pracuje na bázi tzv. Delivery-versus-Payment (dodávka proti placení). To znamená, že systém obchod nejen zaregistruje, ale provede i jeho vypořádání: zablokuje cenné papíry na účtu prodávajícího a vytvoří účetní položku, na jejímž základě je ze systému SKD systému CERTIS předán pokyn k převedení peněžních prostředků z účtu jednoho tzv. agenta (banky kupujícího) na účet druhého agenta (banky prodávajícího). Transakce samozřejmě obsahuje údaje potřebné k tomu, aby byla daná banka schopna vypořádat příslušnou transakci se svým klientem. Systém SKD vyčká na potvrzení úspěšného převodu a teprve v tom okamžiku převede prodávané cenné papíry na účet kupujícího.

Denně je takto vypořádáno pouze několik desítek transakcí, jejich objemy jsou však běžně ve stokách miliard korun.

Prostřednictvím SKD je bankám v systému CERTIS také poskytován tzv. vnitrodenní úvěr. V případě nedostatku prostředků na účtu mezibankovního platebního styku má každá banka možnost požádat elektronicky v systém SKD o poskytnutí krátkodobého úvěru v určité výši, za kterou musí složit zajištěn, tzv. kolaterál, ve formě cenných papírů registrovaných právě v registru SKD. Systém SKD znemožní bance po dobu poskytnutí úvěru s těmito cennými papíry nakládat. V případě, že banka po jí zvolené době úvěr prostřednictvím systému CERTIS splatí, kolaterál je okamžitě uvolněn a banka může opět se svými cennými papíry volně disponovat. Takový vnitrodenní úvěr řádně splacený v rámci daného dne je poskytnut bance zdarma. Nepodaří-li se však bance vnitrodenní úvěr splatit do konce účetního dne, je tento automaticky převeden na tzv. over-night credit, který je sankčně zpoplatněn. I když banka splatí dlužnou částku hned následující pracovní den, její cenné papíry sloužící k zajištění transakce jsou uvolněny až na konci dne, kdy byl úvěr splacen.