Příkaz k úhradě ve výši 2 mld. Kč (1997)
Příkaz k úhradě ve výši 2 mld. Kč (1997)

Platební systém zajišťující mezibankovní zúčtování v českých korunách byl vyvinut ještě pro koruny československé v době fungování Státní banky československé. K zahájení jeho provozu došlo až 8. března 1992. Po rozpadu Československa bylo na Slovensku založeno nové zúčtovací centrum, systém v Praze pak zajišťoval zúčtování již jenom na území České republiky pro platby denominované v českých korunách. Během následujících let se pro tento systém vžil název CERTIS, který je akronymem z anglického názvu Czech Real-Time Interbank System.

Základní standardy pro oblast platebního styku jsou v ČR stanoveny zákonem o platebním styku. Provozování systému CERTIS, stejně jako práva a povinnosti účastníků, se řídí Pravidly systému CERTIS, které vydala ČNB. Ta vede jednotlivým účastníkům účty mezibankovního platebního styku. K těmto účtům má s účastníky uzavřeny smlouvy, které společně s výše uvedenými Pravidly stanoví pro všechny účastníky jednotné standardy i právní a technické podmínky pro vedení účtů a pro předávání a zpracování dat mezibankovního platebního styku. Každého účastníka systému CERTIS je možné jednoznačně identifikovat podle kódu banky, jenž je povinnou součástí každé bankovní transakce.

Ani po vzniku systému CERTIS samozřejmě nezaniklo dřívější ABO, ve kterém se dříve evidovaly pohyby transakcí mezi jednotlivými účastníky platebního styku. Tento systém je nadále využíván centrální bankou k vedení jejího účetnictví a k poskytování bankovních služeb státu, jehož je ČNB bankou. V rámci systému ABO jsou tedy vedeny účty státu, jež jsou napojeny na státní rozpočet Všechny pobočky ČNB jsou komunikačně propojeny se systémy v ústředí v Praze, kde probíhá vlastní zpracování.

Podle dikce zákona o ČNB vede centrální banka evidenci (registr) tzv. krátkodobých dluhopisů, což jsou cenné papíry se splatností do jednoho roku (např. státní pokladniční poukázky). Původní systém, v němž byl registr veden a jímž byly podporovány obchody s uvedených typem cenných papírů, působil pod akronymem TKD (Trh krátkodobých dluhopisů). Jeho první verze byla spuštěna již v roce 1991. Tento a ani v současnosti provozovaný obdobný systém SKD (Systém krátkodobých dluhopisů) nejsou však obchodními systémy, jde pouze o systémy, které obchody s uvedeným typem cenných papírů podporují.

Tak jako v minulosti SBČS věnuje i v současnosti ČNB značnou pozornost vývoji nových bezhotovostních platebních prostředků. Důvodem je snaha zajistit maximální ochranu všech účastníků těchto transakcí.