Vkladní knížka Legiobanky, a.s. (1948)
Vkladní knížka Böhmische Union-Bank / Legiobanky, a.s. (1948)

Po obnovení Československa v roce 1945 došlo k řadě změn ve fungování finančního sektoru poznamenaném hlubokými zásahy okupační správy. Vzhledem k jeho imobilizaci v důsledku nedobytných pohledávek za Říší bylo nutné jej především finančně stabilizovat. K tomu došlo provedením měnové reformy v roce 1945. Zároveň došlo prostřednictvím dekretů prezidenta republiky ke znárodnění bankovnictví (č. 102/1945 Sb. z. a n.) a pojišťovnictví (č. 103/1945 Sb. z. a n.), čímž byl realizován Košický vládní program.

Po zrušení ministerstva hospodářství a práce došlo k převodu jednotlivých jeho kompetencí na ministerstva zřízená dle ústavního dekretu č. 1/1945 Sb. z. a n. Oblast regulace finančních institucí byla přiřčena ministerstvu financí, které jako zástupce výkonu státních práv ke znárodněným bankovním ústavům, zejména pod vlivem komunistické strany, zasadilo o další koncentraci finančního sektoru. Veškeré zřizování, slučování a likvidace bank byly však podmíněny souhlasem vlády.

Organizace československého peněžnictví zůstala i nadále ve svazové formě (Ústřední svaz peněžnictví), čímž do značné míry zůstala zachována její podoba z doby okupace. V průběhu let 1945 až 1948 usilovala komunistická strana o to, aby byl tento orgán transformován nebo nahrazen institucí, jež by neměla jen úlohu poradní, ale naopak vykonávala vůči peněžním ústavům řídící funkci. Snahy komunistů úspěšně vústily ve vzniku Ústřední správy bank na základě dekretu č. 102/1945 Sb. z. a n. Ta byla jako společný orgán všech bank podřízena ministerstvu financí a mimo jiné mu podávala návrhy na jmenování a odvolání členů statutárních orgánů bank. Oproti tomu navrhovaná Národní rada peněžnictví jako zastřešující orgán zůstala jen na papíře. Ani Ústřední správa bank však nakonec nezískala všechny komunistickou stranou zamýšlené kompetence (zejména při koncentraci bankovnictví). Pro oblast soukromých pojišťoven pak jako nejvyšší správní orgán pod vlivem ministerstva financí působila Pojišťovací rada.