Budova oblastního ústavu a pobočky Bratislava-město
Budova oblastního ústavu a pobočky Bratislava-město

Ke zformování pobočkové sítě Státní banky došlo v prvních sedmi letech její existence. Na samém počátku se musela vypořádat se skutečností, že sice měla od původních bank pobočky na cca. 150 místech po celém Československu (164 poboček), ale na druhou stranu ne ve všech sídlech okresů a krajů. Pobočky tak měly organizační strukturu pobočných závodů Živnobanky a Slovenské Tatrabanky, do nichž se vtělila cedulová banka (měnový úsek).

Zejména v důsledku změn v národním hospodářství (decentralizace průmyslu) bylo rozhodnuto provést decentralizaci Státní banky. Proto měla být nejprve vybudována síť krajských (1951) a následně okresních poboček (1952). K 1. červenci 1951 byla v každém krajském sídle vytvořena z pobočky krajská pobočka. Zatímco dosud všechny pobočky plnily především operativní (výkonné) úkoly, tak nově měly krajské pobočky fungovat jako „rozptýlené součásti“ ústředí. Vzhledem k nedostatečnému množství okresních poboček však i nadále vykonávaly řídící a operativní činnost. Ve své operativní funkci pak obstarávaly okres ve svém sídle. Teprve až v roce 1958 došlo k vydělení operativní složky do samostatné okresní pobočky a krajské se soustředily již jen na řídící, kontrolní a koordinační činnost. Specifická byla situace na Slovensku, neboť zde nebyly krajské pobočky podřízeny ústředí, ale Oblastnímu ústavu (s výjimkou emisní činnosti).

Budování okresních poboček se od počátku potýkalo s nedostatečným množstvím budov a zaměstnanců. Proto bylo na samém počátku rozhodnuto využít ústavů lidového peněžnictví pro účely okresních poboček. Především se jednalo o okresní spořitelny a záložny (OSAZ). Na jejich základě vznikly pobočky typu A a B (vyšší typ), podle toho zda zúčtovna byla vedena OSAZ nebo samotnou pobočkou. Ostatní pobočky se dále dělily na typy, kde kritériem byl rozsah agendy a počet zaměstnanců (I. a II. typ) nebo vybavenost trezory (fondové, nefondové). V roce 1954 pak bylo rozhodnuto vytvořit vzorovou pobočku v každém okrese. Ke sjednocení podoby poboček došlo v roce 1958.