Před rokem 1990, tj. v období centrálně plánované ekonomiky, byl bankovní dohled v tehdejším Československu neznámou institucí. Bankovnictví podléhalo centrálnímu řízení a funkce existujících bank byly výrazně omezeny. Státní banka československá byla nejenom emisní bankou zodpovídající za měnovou politiku a řízení peněžního oběhu, ale současně přímo poskytovala úvěry hospodářským subjektům, vedla jim účty a plnila tak funkce obchodní banky. K 1. lednu 1990 byly vytvořeny Komerční banka a Všeobecná úvěrová banka, které převzaly obchodní aktivity SBČS v ČR, resp. SR Jedním z prvních kroků ekonomické reformy po listopadu 1989 pak bylo vytvoření standardního dvojstupňového bankovního systému. Tato změna reprezentovala velmi složitý a rizikový manévr, jehož součástí byla rekonstrukce institucionálního a legislativního rámce.1

Role a význam bankovního systému v ekonomice determinuje i ústřední cíl bankovního dohledu. Na mezinárodní úrovni nalezl tento cíl své vyjádření v dokumentech Core Principles for Effective Banking Supervision2, které mimo jiné považují kvalitní bankovní dohled za „veřejný statek“, který nemůže být plně zajištěn trhem a jehož klíčovým cílem je stabilní fungování a důvěryhodnost bankovního systému. Bankovní dohled by měl rovněž podporovat tržní disciplínu a konkurenci a prosazovat kvalitní řízení bank.

Bankovní dohled jako jedna z činností centrální banky byl obsažen již v zákoně č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé (SBČS), jeho obsah však neodpovídal skutečnému pojetí a smyslu fungování bankovního dohledu, kterým je systémově snižovat riziko bankovního podnikání a zajišťovat ochranu integrity, bezpečnosti a stability bankovního sektoru.

Od 1. února 1992 nabyly účinnosti zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, které znamenaly významnou změnu v právním zakotvení i pojetí funkce bankovního dohledu. Zákonem byly definovány úkoly bankovního dohledu:

  • posuzování žádostí o udělení povolení působit jako banka podle zákona o bankách,
  • dohled nad dodržováním podmínek stanovených povolením působit jako banka podle zákona o bankách a povoleními podle zvláštních zákonů,
  • kontrola dodržování právních předpisů a opatření, vydaných SBČS a kontrola dodržování zákonů v těch případech, kdy je k takové kontrole zmocněna,
  • ukládání opatření k nápravě a ukládání pokut při zjištění nedostatků.

Na počátku 90. let SBČS vytvořila první soustavu požadavků na zakladatele bank a připravila první pravidla obezřetného podnikání bank, která se týkala zejména kapitálové přiměřenosti, úvěrové angažovanosti a likvidity. Zákon o bankách sice již částečně reflektoval hlavní požadavky tehdejších evropských bankovních směrnic (např. požadavky na zakladatele, kapitálové vybavení aj.), avšak zároveň trpěl řadou nedostatků (zejména, pokud šlo o vstup a změny akcionářů a řídících funkcionářů bank, institut předchozích souhlasů, nápravná opatření, institut nucené správy, výstup banky ze sektoru, atd.), které se projevily zejména v době krize bankovního sektoru ve 2. polovině 90. let. Kvalita a frekvence kontrol na místě byla v této době omezená a odpovídala kapacitním možnostem bankovního dohledu a úrovni tehdejších znalostí a zkušeností.

Podrobnosti o vzniku a počátcích činnosti bankovního dohledu v SBČS a ČNB obsahuje dokument Zpráva o činnosti bankovního dohledu v České republice 1990 - 1999 (odkaz na hlavní web www.cnb.cz).

Informace o výkonu bankovního dohledu (dohledu nad úvěrovými institucemi) v současné době obsahuje rubrika Dohled nad finančním trhem.


1 Vznik komerčního bankovnictví byl spojen s přijetím zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1990. Téhož dne nabyl účinností i zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé.

2 Výbor pro bankovní dohled při Bance pro mezinárodní platby v Basileji (BIS) vypracoval ve spolupráci s experty orgánů bankovního dohledu z členských i nečlenských zemí sadu 25 zásad pro efektivní výkon bankovního dohledu (Core Principles for Effective Banking Supervision). Zásady jasně a uceleně vymezují oblasti působnosti odpovědnosti bankovního dohledu.