Provoz v bance v období rekonstrukce vlády (1948), Kandelar Ladislav, ČTK
Provoz v bance v období rekonstrukce vlády (1948), Kandelar Ladislav, ČTK

Košický vládní program vytvořil základy pro znárodnění bank a centrální direktivní řízení ekonomiky. Po vydání dekretu o znárodnění akciových bank č. 102/1945 Sb. z. a n. prezidentem republiky E. Benešem dne 24. října 1945 pokračovala centralizace bankovnictví formou postupné přeměny velkých bank na národní podniky. Po únoru 1948 v českých zemích zůstaly jen tři banky (Živnobanka, Legiobanka a Moravská banka) a na Slovensku dvě banky (Slovenská banka a Tatrabanka) poskytující provozní úvěry, a dále (Československý reeskontní a lombardní ústav, Zemská banka království českého a Zemská banka pro Moravu poskytující investiční úvěry.

Po politickém převratu v únoru 1948 centralizace bankovnictví pokračovala. Z bank poskytujících provozní úvěry zůstala jen Živnobanka a Slovenská Tatrabanka. Pro financování a kontrolu investic a pro poskytování dlouhodobých úvěrů byla nově zřízena Investiční banka. Na základě zákona o reorganizaci peněžnictví byly všechny banky podřízeny jednotnému řízení ministerstvem financí. Centralizací prošlo i lidové peněžnictví, když všechny záložny a spořitelny byly včleněny do trojstupňové organizace skládající se z Okresních spořitelen a záložen, Spořitelen a záložen a Záložen - kampeliček.

Grafické schéma plánovacího procesu (1945)
Grafické schéma plánovacího procesu (1945)

Mezi lety 1945 až 1950 působila jako centrální banka NBČs, která od roku 1948 působila ve formě státního veřejného ústavu. Zákonem č. 31/1950 Sb. z 9.března 1950 převzala funkce centrální banky Státní banka československá (SBČS). Jednostupňové uspořádání bankovního systému podle sovětského vzoru bylo v souladu s principem centrálního direktivního řízení ekonomiky. SBČS měla odpovídající formou dále vykonávat funkci centrální banky, současně však měla suplovat depozitně-úvěrovou činnost komerčních bank, tj. přijímat vklady a podle směrnic ministerstva financí je distribuovat na místa plánované potřeby. Peněžní, kapitálový a devizový trh byly vytěsněny a nahrazeny direktivním řízením všech peněžních vztahů. Prioritou byly centrálně a direktivně stanovené hmotné proporce státního plánu a tomu byly podřízena i měnové politika. Podrobněji např. Vencovský, 2003.

Vedle SBČS působilo ještě několik málo jiných bank. Jednou z nich byla výše zmíněná Investiční banka, která do roku 1958 úvěrovala stavebně montážní firmy a poté se již zabývala jen úschovou a správou cenných papírů a prováděla financování tuzemského průmyslu z centralizovaných zdrojů. Další bankou byla Živnostenská banka, která vedle směnárenské činnosti vedla tuzexové účty (viz Inflace a černý trh). Její londýnská pobočka pak vedla účty pro zahraniční peněžní ústavy, eskontovala zahraniční směnky, zajišťovala platební styk s cizinou apod. Od roku 1953 pak byly všechny ústavy lidového peněžnictví přeměněny na státní spořitelny podřízené Hlavní správě spořitelen při ministerstvu financí. Jejich úkolem bylo zejména shromažďovat vklady domácností a poskytovat drobné úvěry a platební služby soukromé klientele. Ke sloučení spořitelen došlo v roce 1967 a vznikl jediný peněžní ústav – Státní spořitelna, která byla o rok později v souvislosti s federativním uspořádáním státu rozdělena na Českou státní spořitelnu a Slovenskou státní spořitelnu (Hájek a Píša, 2005).