Novely zákona o bankách z roku 1998 reagovaly na nedostatky v bankovní legislativě, zejména z hlediska příčin kolapsů bank v uplynulém období a možností bankovního dohledu při jejich řešení. Promítly se v nich i požadavky vycházející z vládních opatření ke korekci hospodářské politiky a ke kultivaci právního rámce české ekonomiky z roku 1997.

 • 1. Zákon č. 16/1998 Sb. (tzv. malá novela zákona o bankách)
  Cílem novely bylo zejména na zamezení majetkového a personálního propojení mezi bankami a podnikovou sférou s cílem eliminovat rizika vyplývající pro banky a možné konflikty zájmů. Mezi podstatné prvky zákona patří:
  • Omezení majetkových vztahů bank k jiným právnickým osobám, zejména v podnikové sféře. Zákon stanovil zákaz kontroly banky nad jinou právnickou osobou, která není bankou podle tohoto zákona, finanční institucí nebo podnikem pomocných bankovních služeb (s výjimkami stanovenými zákonem) a zákaz nabývání kvalifikované účasti v právnické osobě, která není bankou, finanční institucí nebo podnikem pomocných bankovních služeb, vyšší než 15 % kapitálu banky v případě jednotlivé právnické osoby nebo 60 % kapitálu banky v souhrnu vůči všem právnickým osobám.
  • Personální oddělení statutárních orgánů bank a statutárních orgánů jiných podnikatelských subjektů. Zákon zakázal souběžný výkon funkce člena statutárního orgánu banky a statutárního orgánu nebo dozorčí rady jiné právnické osoby, která je podnikatelem a členství zaměstnance banky ve statutárním orgánu takové právnické osoby s určitými výjimkami v případě finančních institucí pod kontrolou banky, právnické osoby oprávněné organizovat poptávku a nabídku cenných papírů a podniku pomocných bankovních služeb.
  • Jasné oddělení úvěrových operací bank od jejich funkce majitele a správce portfolia. Zákon stanovil povinnost banky vytvořit podmínky ve svém organizačním, řídícím a kontrolním systému pro oddělení úvěrových a investičních obchodů a oddělení investičních obchodů na vlastní účet a na účet klienta mj. s cílem vyloučit možnost zneužívání dosud nikoliv veřejně přístupných informací. Současně zákon stanovil povinnost provádět investiční obchody na vlastní účet i na účet klienta pouze za nejvýhodnějších podmínek, které je možné při vynaložení odborné péče dosáhnout.
 • 2. Zákon č. 165/1998 Sb. (tzv. velká novela zákona o bankách)
  Cílem tzv. velké novely zákona o bankách bylo zejména posílení transparentnosti a právní jistoty v bankovním podnikání. Vývoj v bankovním sektoru v 90. letech ukázal, jak nebezpečné může být ovládnutí banky akcionáři, jejichž jednání není motivováno úsilím o zabezpečení prosperity banky, nýbrž pouze úsilím o rychlý finanční zisk realizovaný jak na úkor vkladatelů, tak i ostatních věřitelů banky. Mezi podstatné prvky zákona patří:
  • Povinnost bank postupovat v jejich činnosti obezřetně, nepoškozovat zájmy vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů a neohrožovat bezpečnost a stabilitu banky. Reakcí na tzv. tunelování bank byl zákonný zákaz uzavírat nevýhodné smlouvy pro banku. Za takové jsou považovány zejména smlouvy, které banku zavazují k hospodářsky neodůvodněnému plnění nebo k plnění zjevně neodpovídajícímu poskytované protihodnotě. Smlouvy uzavřené v rozporu s tímto ustanovením jsou absolutně neplatné.
  • Stanovení povinnosti získat předchozí souhlas ČNB k nabytí kvalifikované účasti na bance, tj. určitého majetkového podílu na bance reprezentovaného určitým procentem (10%, 20%, 33%1, 50%) akcií s hlasovacím právem z jejich celkového objemu. ČNB současně získala právo pozastavit akcionáři výkon jeho akcionářských práv a eliminovat tak jeho vliv na banku, pokud by byl majetkový podíl nabyt v rozporu se zákonem.
  • Zakotvení postupů proti držitelům bankovních akcií, kteří porušují nebo obcházejí zákon a nezaručují zdravé fungování bank. Zákona umožnil eliminaci vlivu akcionářů na banku formou pozastavení výkonu akcionářských práv v případě, že jejich vliv je nebo může být pro banku škodlivý.
  • Rozšíření kompetence ČNB k ukládání nápravných opatření a sankcí. Zákon upravil povinnost ČNB odejmout bankovní licenci při poklesu kapitálové přiměřenosti pod jednu třetinu, možnost nařídit mimořádný audit na náklady banky, požadovat výměnu členů dozorčí rady banky nebo použití zisku banky přednostně k doplnění rezervních fondů nebo ke zvýšení základního jmění a dále stanovil výhradní kompetence ČNB k podávání návrhu na jmenování likvidátora banky.
  • Posílení odpovědnosti statutárního orgánu a dozorčí rady banky za její hospodaření. Zákon stanovil společnou a nerozdílnou odpovědnost členů statutárního orgánu za škodu způsobenou věřitelům banky, povinnost statutárního orgánu nebo dozorčí rady informovat neprodleně ČNB o možnosti platební neschopnou nebo vzniku ztrát s vlivem na pokles poměru kapitálové přiměřenosti dvě třetiny a vyloučil z možnosti čerpat náhradu z Fondu pojištění vkladů osoby, které svou trestnou činností částečně nebo úplně způsobily neschopnost banky dostát svým závazkům, dále některé osoby se zvláštní vztahem k bance.
  • Povinnost valné hromady banky rozhodnout o úhradě ztráty z vlastních zdrojů banky při schvalování účetní závěrky za rok, ve kterém ztráta vznikla. Důvodem tohoto ustanovení je zreálnění pohledu na výsledek hospodaření banky v běžném roce.
  • Prohloubení informační povinnosti bank vůči veřejnosti. Jedním z nových prvků byla povinnost čtvrtletně zveřejňovat údaje o složení akcionářů, o činnosti banky a finančních ukazatelích.
  • Zakotvení požadavku na oddělené evidování obchodů na účet klienta a obchodů na vlastní účet banky, a to z hlediska organizačního, personálního a účetního za účelem zvýšení transparentnosti podnikání banky (pobočky zahraniční banky).

1Nyní platný limit je 30 %.