V rámci aktivit vlády směřujících k očistě a kapitalizaci bankovního sektoru byla v roce 1991 tehdejším Federálním ministerstvem financí založena Konsolidační banka jako pomocný nástroj pro přechod z centrálně plánované ekonomiky na tržní prostředí. Vznikla primárně za účelem řešení úvěrů na trvale se obracející zásoby z doby centrálně plánované ekonomiky. Po cenové liberalizaci v lednu 1991 byly tyto úvěry podřízeny režimu standardních krátkodobých a střednědobých komerčních úvěrů s vysokými tržními úrokovými sazbami, což značně zatěžovalo podniky v době transformace a zvyšovalo úvěrové riziko bank.

V souvislosti s rozdělením ČSFR došlo v roce 1993 k dělení majetku Konsolidační banky mezi ČR a SR a vznikla nová Konsolidační banka Praha, s. p. ú. (KoBP). KoBP postupně rozšířila svou působnost na další oblasti (restrukturalizace, rozvojové programy). Pro tyto účely rozšířila bankovní licenci o další činnosti a angažovala se v restrukturalizačních operacích konkrétních podniků. Cílem těchto operací bylo maximálně zefektivnit činnost podniků, nalézt klíčové části výroby a následně strategického partnera.

KoBP na základě rozhodnutí vlády financovala a podporovala rozsáhlé rozvojové projekty velkých českých podniků. Po povodních v roce 1997 vznikly další programy zaměřené na obnovu a rozvoj poškozených dopravních a vodohospodářských staveb. V roce 2000 byly aktivity KoBP v oblasti rozvojových programů převedeny na základě rozhodnutí vlády do Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. KoBP se výraznou měrou podílela rovněž na předprivatizační očistě portfolií velkých bank

V roce 2001 byla KoBP transformována na nebankovní subjekt Českou konsolidační agenturu (ČKA). ČKA zanikla ze zákona dnem 31. prosince 2007 bez likvidace. Právním nástupcem ČKA se stal stát, práva a závazky ČKA přešly na Ministerstvo financí.

Podrobnější informace lze nalézt v dokumentech: