Konference o budocnosti regulace finančního trhu v ČNB (2004)
Konference o budocnosti regulace finančního trhu v ČNB (2004)

Aktivity bankovního dohledu směřovaly mj. do oblasti formování struktury bankovního sektoru. Počet bank se postupně snížil v souvislosti s probíhající restrukturalizací a vstupem nových, převážně zahraničních majoritních akcionářů, zčásti odnětím licence pro závažné nedostatky v jejich hospodaření.

V rámci rozšíření nástrojů řízení úvěrového rizika bank a s cílem usnadnit bankám výměnu informací o bonitě a důvěryhodnosti klientů z podnikatelského prostředí zahájila ČNB 1. listopadu 2002 provoz Centrálního registru úvěrů (CRÚ).

Dnem vstupu ČR do Evropské unie k 1. květnu 2004 se tuzemský trh otevřel bankovním subjektům a dalším finančním institucím využívajícím svobody usazování a volného pohybu služeb .

V srpnu 2005 vláda na návrh MF a ČNB rozhodla o integraci dohledu nad finančním trhem do České národní banky k 1. dubnu 2006. Integrace dohledu v ČNB vytvořila předpoklady pro lepší využití synergií ve výkonu dohledu nad jednotlivými segmenty finančního trhu, větší sblížení regulatorních pravidel a postupů dohledu a snížení nákladů na jeho výkon.

V roce 2006 byl zřízen Výbor pro finanční trh , který projednává koncepční otázky související s regulací a dohledem nad finančním trhem.

V oblasti regulace úvěrových institucí měla zásadní význam příprava nového konceptu kapitálové přiměřenosti (Basel II ), do kterého se ČNB aktivně zapojila. Tato pravidla pro podnikání bank byla do právního řádu implementována v roce 2007.

K 1. lednu 2008 byla v ČNB provedena zásadní reorganizace činností souvisejících s dohledem nad finančním trhem. Byl aplikován tzv. funkcionální model jakožto další krok v integraci útvarů dohledu.

V roce 2011 byl zaveden nový institucionální rámec uspořádání regulace a dohledu finančního trhu v EU. Byly zřízeny Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) a tři evropské orgány pro dohled nad finančním trhem, tj. Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), na jejichž činnosti se ČNB podílí.