Nový systém regulace evropského pojišťovnictví, označovaný jako Solventnost II, byl upraven ve směrnici 2009/138/ES, která byla uveřejněna v Úředním věstníku EU dne 17. prosince 2009. Nový regulatorní rámec je založen na třech pilířích, které zahrnují kvantitativní požadavky na pojišťovny a zajišťovny, kvalitativní požadavky na řízení rizik i na postupy dohledových orgánů a vykazovaní a uveřejňovaní informaci pojišťovnami. V prvním pilíři jsou stanoveny kvantitativní požadavky zahrnující postupy pro vypočet technických rezerv a kapitálových požadavků, které budou kalkulovány buď za použití standardního vzorce nebo interních modelů schvalovaných příslušným orgánem dohledu. Kvalitativní požadavky, které jsou součástí druhého pilíře, stanoví pravidla pro vnitřní kontrolní systémy pojišťoven, jejich vlastní vyhodnocovaní a řízení rizik a rovněž pravomoci a odpovědnosti dohledových orgánů při výkonu dohledu. Třetí pilíř si klade za cíl posílení tržní discipliny a transparentnosti trhu na základě výkaznictví a povinnosti pojišťoven a zajišťoven zveřejňovat o sobě širokou škálu informací. ČNB spolupracuje s Ministerstvem financí na přípravě transpozice směrnice 2009/138/ES (Solventnost II) do zákona o pojišťovnictví.