Výbor pro finanční trh byl zřízen k 1. dubnu 2006 v návaznosti na integraci dohledu nad finančním trhem jako poradní orgán bankovní rady ČNB pro oblast dohledu nad finančním trhem; zaměřil se na koncepční otázky regulace a dohledu nad finančním trhem. Byl oprávněn předkládat bankovní radě stanoviska a doporučení; neměl rozhodovací pravomoc.

 • Výbor pro finanční trh sledoval a projednával:
  • obecné koncepce, strategie a přístupy k dohledu nad finančním trhem,
  • významné nové trendy na finančním trhu, v jeho dohledu regulaci,
  • systémové otázky finančního trhu a výkonu dohledu nad ním, a to vnitrostátní i mezinárodní povahy.
 • Výbor pro finanční trh měl 7 členů, jimiž byli:
  • předseda, místopředseda a další člen výboru (voleni rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny),
  • člen bankovní rady ČNB (jmenovaný a odvolávaný bankovní radou),
  • dva vedoucí zaměstnanci MF (jmenovaní a odvolávaní ministrem financí),
  • finanční arbitr.

Novela zákona č. 6/1993 Sb. o ČNB účinná od 17. srpna 2013 tento poradní orgán bankovní rady zrušila.