Počátky regulace a dohledu
(do roku 1939)

Počátky snah o regulaci finančních trhů v naší zemi spadají do druhé poloviny 19. století. Zprvu se jednalo o licenční a povolovací činnost, až později vznikaly veřejné instituce pro výkon kontroly a dohledu. Dohled prováděly samosprávné revizní svazy, které se zodpovídaly nejvyšším státním úřadům, jako bylo např. ministerstvo financí, zemědělství, průmyslu, obchodu a živností. Rozptýlenost dohledu byla dána širokým spektrem existujících finančních ústavů.

Centralizace regulace a dohledu
(1939 – 1945)

V době hospodářské krize sílily snahy o centralizaci dohledu nad peněžnictvím. Byl vytvořen Poradní sbor pro věci peněžnictví, začal se omezovat uvolněný koncesní systém, peněžní ústavy začaly posílat výkazy Národní bance Československé. K přelomu došlo v době tzv. II. Československé republiky a během okupace. Téměř veškerá kompetence byla svěřena ministerstvu financí. Podle říšského vzoru byla povinně reorganizována struktura peněžnictví a vznikly nucené organizace – ústřední svazy. V roce 1942 došlo k další reorganizaci a všechny kompetence včetně pojišťovnictví získalo nově založené ministerstvo hospodářství a práce.

Regulace a dohled po obnovení ČSR
(1945 – 1948)

Po osvobození Československa bylo zapotřebí zpřetrhat veškeré vynucené vazby na německý systém. Finanční sektor se povedlo stabilizovat měnovou reformou v roce 1945. Na základě dekretů prezidenta Beneše bylo znárodněno české bankovnictví a pojišťovnictví a veškerá regulace byla svěřena ministerstvu financí, které se pod sílícím vlivem komunistické strany zasadilo o další centralizaci kontroly finančního trhu. V rámci ministerstva vznikla Ústřední správa bank, pro oblast soukromých pojišťoven pak jako nejvyšší správní orgán působila Pojišťovací rada.

Regulace a dohled po koncentraci finančního systému
(1948 – 1965)

Snahy o koncentraci bank v režii komunistické strany vyvrcholily v roce 1948 zákonem, který výslovně podřídil peněžnictví ministerstvu financí. To získalo vůči peněžním ústavům právo nejen dozorčí, zrušovací a normotvorné, ale i kontrolní a revizní. Zákony průběžně určovaly a měnily strukturu i počet peněžních ústavů. V kompetenci ministerstva financí bylo i pojišťovnictví prostřednictvím nově vytvořené Československé pojišťovny.

Regulace finančního trhu
(1965 – 1989)

Státní banka československá dlouho usilovala o vynětí z podřízenosti ministerstva financí. V roce 1965 byl generálnímu řediteli SBČ zákonem přiznán status vedoucího ústředního orgánu státní správy, banka byla postavena na roveň ministerstvu financí a napříště mu již nepodléhala. V roce 1969 došlo k významné změně v organizaci spořitelnictví, kdy přešla část pravomocí z federálního ministerstva financí na ministerstva republiková. Podobným vývojem prošlo i československé pojišťovnictví. Hromadící se problémy spojené s centrálně řízenou ekonomikou vedly ke snahám o reformu peněžnictví na sklonku 80. let.

Regulace a dohled v porevolučních letech
(1990 – 1992)

Výsledkem myšlenky o reformě bankovního systému bylo oddělení činností centrální banky a komerčního bankovnictví. Budoval se systematický bankovní dohled vhodný pro tržní hospodářství. Tyto významné změny v pojetí funkce bankovního dohledu pak byly v roce 1992 definovány zákonem. Rozvoj bankovního sektoru byl v této době velmi dynamický, rostl počet zakládaných bank i objem poskytovaných služeb. V rámci aktivit vlády zaměřených na posílení stability velkých bank, zejména řešení úvěrů poskytnutých před rokem 1990, byl připraven tzv. „Konsolidační program I“.

Regulace a dohled v oblasti finančního trhu
(1993 – 2000)

V roce 1993 se začaly projevovat obtíže bankovních ústavů. Proto se přistoupilo jednak ke stabilizaci a konsolidaci českých bank a jednak k legislativnímu posílení pravomocí ČNB v oblasti regulace a dohledu bankovního sektoru. S ohledem na existenci sektorového modelu dohledu byly uzavřeny dohody o spolupráci mezi ČNB a ostatními orgány působícími v této oblasti.

Regulace a dohled v oblasti finančního trhu
(2001 – současnost)

Bankovní dohled se v tomto období věnoval jednak stabilizaci českého bankovního prostředí, jednak přípravám na vstup do Evropské unie, k němuž došlo v roce 2004. V roce 2006 došlo k integraci veškerých kompetencí - ČNB převzala dohled nad družstevními záložnami, nad kapitálovým trhem a kolektivním investováním a nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním, na které do té doby dohlížely Ministerstvo financí, Úřad pro dohled nad družstevními záložnami a Komise pro cenné papíry. V roce 2008 byly útvary dohledu nad finančním trhem reorganizovány a byl zaveden tzv. funkcionální model dohledu.